Tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában, Nav nézet keresés

tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában

Törvény, és annak módosítása ban előírta, hogy az óvodák az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja c. A szükséges előkészítő munkák után nevelőtestületünk szakmai döntésének értelmében Gáspár László nevelésfelfogására épülő Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot használtuk fel helyi programunk kidolgozásához.

tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában

Feltételezésünk szerint ez a program alkalmas leginkább arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal, a nevelőtestület tudását leghatékonyabban kiaknázva, legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségét kibontakoztatni. A évi LXI. A szülők, óvodapedagógusok, társintézmények körében végzett elégedettségmérések, és a gazdasági intézkedések alapján, az alábbi területeken, módosítások, kiegészítések váltak szükségessé: az óvoda jellemző adatai személyi feltételek 5 6 szervezeti felépítés férőhelyek száma az óvodai élet tevékenységformái szabad játék komplex foglalkozások rendszere művészeti tevékenység az Óvoda kapcsolatai Önkormányzat, PR.

A program módosítása a nevelőtestület közreműködésével, Kosztyu Gyuláné, Péter Istvánné és Módra Istvánné irányításával történt.

tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában

A Tevékenységközpontú óvodai program alkalmazása pedagógiai és módszertani szempontból is az elmúlt évek folyamán sikeresnek bizonyult, melyhez kapcsolódott a hang kiejtésének jellemzői látáskárosodás esetén Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése is intézményükben.

Napjainkban mind a hazai társadalom, mind az egyén számára rendkívül fontos a változó munkaerő- piaci igényekhez való alkalmazkodás.

Pedagógiai program

Nem követhető már az 6 7 a korábbi évtizedeket idéző modell, amikor a tanulási folyamat lezárult az iskolai tanulmányok befejezésével, és a megszerzett végzettség a nyugdíjba vonulásig kijelölte az egyén életpályáját, életútját. A jövőben szükségessé válhat az életpálya-építés bármely szakaszában a módosítás, új készségek és kompetenciák elsajátítása.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szellemiség és szemléletmód készült.

tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában

Ugyanakkor a XXI. Az óvodapedagógián belül maga a programcsomag is új fogalom, kettős jelentéstartalommal bír, melynek egyes elemeit részenként illesztve használtuk fel Tevékenységközpontú óvodai nevelési programunkhoz. Az óvoda működési területe: Mórahalom város közigazgatási területe, valamint a szomszédos települések külterületei Az óvodai csoportok száma: 9 Férőhelyek száma: Engedélyezett gyermeklétszám: Az óvoda vezetője: Óvodavezető helyettese: Kosztyu Gyuláné Péter Istvánné 8 9 2.

A Homokhátság központjaként kistérségi feladatokat is ellát. A település egy belterületre, és hat szórt tanyai körzetre oszlik. A fő megélhetési forrás a mezőgazdaság.

Szocio-kulturális jellemzők: A családok nagyobb hányada 2 vagy több gyermeket nevel, sok a munkanélküli, kevés a két keresős család, magas a segélyezettek száma.

A tanyán való élet olyan speciális helyzetet teremt, ahol az életszínvonal megtartását egyre több munkával tudják elérni az emberek, s az ehhez szükséges időt kénytelenek a családtól elvenni.

A város földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag a levegő por- és pollentartalma magas, az ivóvíz minősége a legtöbb tanyán nem megfelelő. Megfigyelhető az allergiás és légzőszervi megbetegedések nagyfokú előfordulása.

Személyi higiénia fejlesztése A személyi higiénia nevelés magában foglalja a gyermekek testi gondozását, testi szükségleteinek kielégítését és a testi épség védelmét.

Az intézmény 71 éves múltra tekint vissza. Az akkori családi házban kialakított első óvoda a hosszú évek folyamán ma már férőhelyes önálló épületben működik, mely képes a helybéli igényeket kielégíteni, valamint a környező településekről is fogadni tudja azokat a gyermekeket, melyek szüleinek a város ad munkalehetőséget.

Az eltelt hosszú évek alatt településünk önkormányzata igen nagy hangsúlyt fektetett a felnövekvő nemzedék magas színvonalú oktatására, nevelésére, kulturáltságára, tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában, valamint a családok gondozó munkájának segítésére a gyermekek napközbeni ellátásával.

Biztosította az óvodáskorú gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges berkenye és látomás. Óvodánk az önkormányzat által fenntartott, gazdaságilag részben önálló intézmény, ahol 9 csoportban esztétikus, igényesen kialakított otthonos környezetben folyik a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése.

Eddigi munkánk során is nagy hangsúlyt fektettünk az egészséges életmód alakítására és a zenei nevelésre. Több éves hagyománya van mindkét nevelési területnek, ezen belül leginkább a rendszeres úszásoktatásnak, fürdőzésnek és a testi nevelésnek, mely a környezet egészségügyi feltételeinek és a természet erőinek rendszeres felhasználásával a nevelés megvalósítását szolgálta és szolgálja.

Termálvizes strand, tornaszoba, nagy alapterületű udvar, közeli játszótér és sportpálya. Óvodánk csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, a szülők igényeit és a gyermekközösségek szociális igényeit.

Óvoda látássérült gyermekek számára

Intézményünk elsősorban azonos életkor szerint szervezi csoportjait, megfelelő arányos létszám esetén. Meggyőződésünk szerint ez a szervezeti forma segíti elő 10 11 leginkább az iskolára való alkalmasság szintjének elérését, könnyebben mérhető a gyermekek fejlődése. Sok éves múltra tekint vissza ez a működési forma, azonban nem zárkózunk el a részben osztott csoportok kialakításától sem, ha ezt a létszámarányok indokolttá teszik. A csoportok létszámának meghatározásakor a törvényben előírt fős létszámot tartjuk megengedhetőnek.

Óvoda látássérült gyermekek számára

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén egy csoportban legfeljebb 3 fő elhelyezése lehetséges szeptember 1-jétől a közoktatásról szóló évi LXXIX. Lakóhelyünkön a mi óvodánk az egyetlen, így a szülők szabad óvodaválasztása nem realizálódhat. Szeretnénk ezért olyan feltételeket, fejlesztési lehetőségeket felkínálni, amelyből a szülők többségének igénye kielégítést nyer, és nem kényszerből, hanem pozitív meggyőződésből hozzák óvodánkba a gyermekeket.

Ennek tudatában egy élménygazdag, érzelmi biztonságot adó környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek személyiségének fejlődése biztosított, valamint életkoronként és egyénenként a változó testi-lelki szükségleteiket figyelembe vevő társadalmi életre való felkészítés folyik.

Biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában.

Going Back To KINDERGARTEN For A Day! *CHALLENGE* - The Royalty Family

Óvodánk funkciója: óvó-védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő. Közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere 11 12 és tárgyi környezete hat a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulására Gyermekképünk A születés pillanatában az ember, gyermek belép az emberi viszonyok rendszerébe, és azok által formálódik.

Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde

A gyermek, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűsége, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen eredményezik. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermekeknek sajátos, életkoronként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik az életkori és az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A munka oldalirányú látást fejleszt

Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.

Középpontban, a gyermekekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, a kreativitás fejlesztése áll, ahol meghatározó élmények egész sorát élik át.

Ha nem akarsz felfelé menni a ranglétrán, mert elrémiszt a mások feletti diszponálás lehetősége, akkor lépj oldalra! Másképp megfogalmazva, nem csak szélesíteni lehet a tudást, hanem.

A gyermekközpontú pedagógiai folyamat alapvető feltétele az empatikus megértés. Fentiek értelmében pedagógiai alapelveink a következők: A gyermeki személyiséget bizalom, tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és különleges védelem illeti meg. A nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését, és egyéni készségek képességek kibontakoztatását, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, életkoruknak megfelelő tevékenységek, kiemelten a játék által. A különleges gondozást igénylő gyermekek esetében a sajátos tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították.

tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában

A korai fejlesztés és gondozás az óvodai nevelés során biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelésének segítését is. Maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat Ennek érdekében az óvodai nevelésünk során gondoskodunk: gyermeki szükségletek kielégítéséről a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes befogadó óvodai légkör megteremtéséről, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról, a tevékenységeken keresztül gondoskodunk az életkorhoz és a gyermekek egyéni képességéhez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről, biztosítjuk tárgyfejlesztő környezet az óvoda szemészeti csoportjában gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzéséről, ápolásáról, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségéről.

Az óvónők felsőfokú óvónőképző illetve óvóképző főiskolai, továbbá tanítói képzettséggel rendelkeznek.

Egészségnevelési program

Egy óvónőnknek gyógypedagógiai asszisztens szakképesítése is van. A nevelő-oktató munkában részt vesz német nemzetiségi óvodapedagógusi és gyermek néptánc oktatói végzettségű óvónőnk is.

Dajkáink dajka szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkeznek. Részben önálló gazdálkodó, költségvetési szervként, gazdasági- pénzügyi feladatainkat a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola látja el. A jelenlegi létszámviszonyokhoz képest a Közoktatási tv. Az óvónők szakmai felkészültsége jó, mindannyian gyermekszerető, humánus beállítottságúak. Jelentős 2 30 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, akik pályájuk jelentős részét jelenlegi munkahelyükön töltötték.

A pályán eltöltött idő a következőképpen oszlik meg: 0 3 év 1fő 3 5 év 2 fő 5 10 év 0 fő év 1 fő év 2 fő év 7 fő év 4 fő 16 17 Pedagóguskép A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyerekekkel történő tevékenységek kizárólagos irányítója, ezért őt korszerű, általános és szakmai műveltség kell, hogy jellemezze.

Lásd még