Goj és látásra

goj és látásra

Ez a micvá is — akárcsak a rabszolgaság törvényei és a mene­dékvárosok a vérbosszú ellen — egy bizonyos gyakorlatot kí­ván helyes mederbe terelni.

15. ? Naftali Kraus: A 613 parancsolat

A Tóra azt mondja: oké, megtetszett neked az egyik fogolynő, vidd haza, ne nyúlj hozzá, legyen nálad egy egész hónapig, sirassa szüleit, szülőföldjét ós bálványa­it, vágassa le a haját és a körmeit, váltson ruhát stb.

Aztán a goj és látásra elteltével — ha még tetszik neked — elveheted felesé­gül. Ha foglyul ejtője már nem akarja — szabadon kell enged­ni, nem adhatja el, mint egy rabszolgát, miután megkínozta, nem úrhatnámkodhat felette. Az engedély de facto tehát adva van, de ez goj és látásra feltételhez van kötve, hogy nagyon valószínű: a hadfi meg­unja a fogolynőt, még mielőtt magáévá tette volna. Mi itt a micvá — kérdezhetjük joggal?

Micvá beleszeretni egy gój fogolynőbe, aki akár férjezett is lehet? Természetes, hogy nem. A micvá megtenni az előírt preventív in­tézkedéseket, amelyek azt célozzák, hogy ebből a hadi siduch-ból ne legyen semmi. Modern exegéták Hertz is az emberiességet goj és látásra, amellyel a Tóra szabályozza ezt a kínos ügyet olyan időkben, amikor nem volt genfi konvenció, és a hadviselés a legbarbárabb körülmények között folyt. Ha a hadfi megunta, ami előfordulhatott — szabályosan el kellett válnia tőle, és szabadon engedni, de nem küldhette haza pogány szüleihez Szifré.

A gyakorlatban nem említ a Biblia ilyen konkrét eseteket, de a Talmud szerint Dávid királyunknak négyszáz!

goj és látásra

A kapcsolódó 2 tiltó goj és látásra lásd Napjainkban nem aktuális. Az akasztás a zsidó jurisdikcióban nem egyike a halálne­meknek. Itt arról van szó, hogy a már kivégzett vétkes holt­testét akasztották fel — rövid időre — elrettentés céljából. Ezek olyan bűnösök voltak, akik vagy Istent káromolták, vagy pedig nyilvánosan bálványt imádtak. A kivégzés négy módját — megkövezés, elégetés, lefejezés goj és látásra megfojtás — részletesen tárgyaltuk a Ennek a gyalázatnak a folytatása, hogy a mai napig is a zsidókat vádolják Jézus ke­resztre feszítésével, amikor a szánhedrint már jóval előtte megfosztották minden hatáskörétől, és minden hatalom a római kormányzó kezében volt lásd a Gibson filmet és nyo­mában az antiszemita hecckampányt.

Chinuch idézi Maimonidészt, aki szerint a kivégzés este fele történt, utána rövid időre felakasztották, majd azonnal eltemették lásd a következő micvát. Nem aktuális. Itt nemcsak az előbb említett, kivégzett majd felakasztott bűnösről goj és látásra szó, hanem általában minden holttestről, ame­lyet azonnal, a lehető leggyorsabban el kel] temetni. Innen ered a zsidó temetkezés kötelező micvája — egy cselekvő, ma is aktuális, hyperopia megnyilvánulása. A hangsúly mind az azonnalin, mind az elföldelésen van.

Temetés a földbe — rab­bival vagy anélkül.

Mózes Ötödik Könyve – (Kitécé … Nicávim)

A káddist mindenki el tudja mondani, ha fonetikusan ís. Persze rabbi jelenléte nem akadály. Chinuch szerint innen ered a mét micvá micvá halott fo­galma, ami azt jelenti, hogy egy ismeretlen embert, akinek se rokona, se fia, se borja, a közösség köteles eltemettetni.

goj és látásra

Mindenütt a világon aktuális, ahol zsidók élnek. Ezekkel a gondolatokkal már találkoztunk Mózes második könyvébende micvá formájában csak itt jelennek meg kivéve a megterhelt állat tehermentesítését, ami itt, és ott is külön micvá Ez egyébként, a nagyobb nyomaték kedvéért, mint egy tiltó micvá is megjelenik Vannak a Talmudban példák olyan esetekre, amikor nem kell az elveszett holmit visszaadni: ha nem tudjuk ki a tulaj­donos, vagy goj és látásra az nem tud hitelt érdemlő ismertető jeleket adni, stb.

Goj és látásra, mindenütt, mindenkire nézve aktuális. Mint mondottuk, ez a micvá, kissé más szöveggel, előfordul Mózes második könyvében is 68, parancsolat. A segítés alatt itt azt értik, hogy köteles vagy a tulajdonosnak segíte­ni imó — vagyis vele együtt. Ha azonban a tulaj ott áll zsebre dugott kézzel, és várja, hogy mások segítsék fel a leros­kadt szamarat vagy ökröt és tegyék föl rá a poggyászt — ak­kor várhat. Senki nem köteles ezt helyette tenni — csak vele együtt.

Ez egyébként emberre is vonatkozik, nemcsak teherhordó állatra. Egy emberre felsegíteni nehéz hátizsákját is éppen ilyen micvá. Egyébkent bölcseink szerint a felmálházásért kérhet a segítő fizetséget, de nem a teher levételéért.

Talmud – Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen

Ezt kö­teles ingyen, emberiességből, cselekedni. Mindig aktuális. Ez, többek között, Maimonidész és Ábárbánél véleménye is.

goj és látásra

Mások el­lenzik ezt, több okból. Náchmánidész Rámbán szerint, ha ez így lenne, akkor az Örökkévaló nem engedte volna meg, hogy bizonyos állatokat és szárnyasokat az ember egyen.

Leváltják Szanyi kapitányt a gój motorosok miatt

Az ebben rejlő logika támogatást nyer abból a talmudi fejtegetésből, mely szerint ez a micvá csak akkor érvényes, ha az anyamadár ült a tojásokon, kotlott rajtukjeanne friske látomása ha érintette a fiókákat feküdt rajtuk.

Ha nem — ha csak felet­tük lebegett — akkor el lehet venni a fiókákat és a tojásokat, az anyamadár elküldése nélkül. Figyelemre méltó hogy itt — és a szülői tisztelet micvájánál a Tízparancsolatban A kettő közötti hasonlóság szembe­ötlő: itt és ott is szülők és gyerekek viszonyáról és kölcsön­hatásáról van szó.

A Chinuch hosszú disszertációt ír a micvá gyökereiről, mibenlétéről és hatásáról, valamint a két homlokegyenest ellenkező vélemény Maimonidész és Náchmánidész alap­jairól.

goj és látásra

Nekünk itt meg kell elégednünk azzal, hogy elmond­juk: a micvá csak akkor aktuális — de akkor igen — ha véletle­nül elénk akad az úton, vagy az erdőben, egy madárfészek és fennállnak az említett feltételek. Ezt megszervezni és megrendezni ahogy egy Amerikában élő rabbi tette izraeli látogatása során nem tartozik a micvá feltételeihez. Még csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy a micvá ígé­rete, a hosszú és jó élet — nem mindig érthető a szó egysze­rű psát értelmében.

Betűméret:

Elisa ben Ávujáról, a tanaitárói, rabbi Ákívá kortársáról, a Jeruzsálemi Talmud Chágigá 13a el­mondja, goj és látásra ezen micvá miatt lett eretnek. Ugyanis egyszer látott egy embert, aki felmászott egy fára, elvette a fiókákat és a tojásokat anélkül, hogy az anyamadarat elküldte volna, és — semmi baja nem tortént.

Máskor viszont látott egy em­bert, aki ugyanezt a Tóra előírásai szerint tette — elhesseget­te az anyamadarat stb. Hol itt a jó és hosszú élet — kérdezte Elisa — és eretnek lett, majd később az elnyomó rómaiak szolgálatába állt. Aktuális, amikor előfordul, vagyis nagyon kevés városi ember van, aki ezt a micvát meg tudja valósítani. Praktikus, logikus és érthető micvá.

A lapos tetőn aludni is lehet, főleg keleten, ahol nagy melegek vannak. Valaki álmá­ban is legurulhat a tetőről. Ma, amikor világszerte törvé­nyek szabályozzák az építkezést és írják elő mit szabad és mit nem — ez talán magától értetődik, Goj és látásra Tóra azonban nem bízik a véletlenben, és tiltja, hogy az ember veszélyeztesse életét.

goj és látásra

A tilalomba bele értődik, mindenféle konkrét veszély­helyzet, mint egy törött létra, harapós kutya stb. Ez így igaz — mondják — de egy embernek vigyáznia kell magára, és nem szabad semmibe venni a természet törvényeit a föld vonzó erejét stb. Érdekes és figyelemre méltó, mennyire kiszélesítették böl­cseink ezt a micvát és mennyire tiltottak minden olyan dol­got, ami veszélyeztetheti egészséget például piszkos vizet inni, akár a folyóból is, vagy pénzérméket a szájba venni stb.

A korlát kötelességre csak lakóházra korlátozódik, de nem olyan épületekre, amelyekben nem laknak emberek. Ide tar­tozik az istálló és a … zsinagóga is. Mindig mindenütt aktuális.

goj és látásra

Ide tartozik egy tiltó micvá is Ebből, az első látásra negatív töltésű micvá.

Lásd még