Jobb látástartalom

Magyar Tudomбny mбrcius

Igaz Szó, Közülük sokan csak azért nem válnak tragikus hősökké, mert — jobb látástartalom.

jobb látástartalom

Szi­vükben annak az új világnak a hite él, amelyet a vérgőzös hordák le nem rombol­hatlak, mert nincs olyan tavasz, mely után törvényszerűen ne a nyár termékeny melege következnék. Az emberiség tavaszát nem lehetett, s ma még kevésbé lehet vérbefagyasztani! Európa Könyvkiadó, Budapest, i Olyan írások ezek, amelyeket az esetlegesség hívott ugyan éleire, de - úgy véljük - másképpen is öt sor milyen látomás volna, mert az írót foglalkoztató műhelygondolatokat, észrevételeket öntik for­mába.

Legtöbbjük a lírai azonosulás hőfokán érlelődött meg. Fegyin nem a hivatásos kri­tikus magatartásával közeledik a tárgyhoz, nem az irodalomtörténész tárgyilagosságával és mérlegelő készségével keresi az író helyét a kor irodalmában.

Nagy beleéléssel, művé­szi alázattal és jobb látástartalom mindig arcké­pet rajzol a hozzá legközelebb álló szovjet, orosz, klasszikus és kortárs nyugati írókról. Portréi ennek a műfajnak kitűnő, nem egy esetben remekbe készült példái. Fegyin könyve félre­érthetetlenül bizonyítja, hogy a nagy író szá­mára az írás: mindig a koreszmékért, a hala­dásért vívott küzdelem — az emberség forró tahiján.

Informatika és tudomány

Gondolat, élmény, szárnyalás és zuhanás sűrítése - ez a tartalom. S mindennek sűrí­tése: a vers.

jobb látástartalom

De hogy adjam vissza a ben­nem zengő dalt, amikor nem tudok verset írni? Csak annyit tudok, hogy Biokról nem beszélni, hanem énekelni kell Alekszandr Biok so- ,hascm volt remete, sem aszkéta.

jobb látástartalom

Kérlelhe­tetlen volt önmagával jobb látástartalom Szavai úgy hangzottak, mint a félrevert harangok zúgása tűzvész idején, de hallgatóit mégsem töltötte el rettegéssel; lebilincselte őket a szó erejében való hitének szépsége.

Hogyan lesz a választékos szóból nagy igaz­ságok hordozója, közvetítője; az írásból esz- méltctő, cselekvésre mozgósító tett, - az ember, a társadalmi haladás szolgálatában? Fegyin e kötet minden írásában a kor és az író közötti kapcsolatot jobb látástartalom, vizsgálja. Sohasem tudja elválasztani az írót a kortól, mert szemléletében csak az a nagy művész, aki tisztán látja kora alapvető társadalmi problémáit; aki benne él az jobb látástartalom sodrában; aki a korral való azonosulást hirdeti; aki cselekvőén részt vesz a társadalom legsürge­tőbb kérdéseinek megoldásában.

Valamennyi írása ennek a gondolatnak a jegyében született.

mész színű látás

Puskinról szólván, nem az irodalomtörténet halhatatlanját idézi; nem azt a Puskint, akiről tanulmányok ezrei már mindent elmondtak. Lev Tolsztoj nagyságát abban látja, hogy a nép ereje jutott kifeje­zésre robusztus monumentalitásában, a nép robbanékony forradalmi energiája a társa­dalom visszahúzó erőinek gyűlöletében.

Bemutatja az orosz intelligencia gerinctelen többségének lelki zavartságát, érteden keresését abban a korszakban, melyen rajtaragadt »a társadalmi pangás« elnevezés.

A cári közigazgatási tiszt­viselők, a hivatalnoki kar, a besúgók, keres­kedősegédek, a jobb látástartalom és rendjel nélküli tányérnyalók figuráiban bemutatja a gondo­lat mindenfajta üldözőit és elnyomóit.

Alapvonal modell kiválasztása

Gorkij jobb látástartalom Fe­gyin tanítómestere, s ő a nagy író halála után a tanítvány hálájával és a barát szere­tőiével könyvet írt róla.

Nem fejezte be az életrajzot; talán még folytatása következik? E kötet Gorkijra vonatkozó írásai olyan részleteket is tartalmaznak, amelyek Fegyin említett Gorkij-könyvében nem szerepelnek.

Lásd még