Állítsd vissza a látványt varázslattal.

Démonok és varázslók Tibetben

Állítsd vissza a látványt varázslattal I. A legendák Tibetje A halott nyelve Alkonyodik. A lenyugvó nap sugarai vörösre festik az örök hóval borított hegyek csúcsait. A falu felől kutyaugatást hoz a szél. A falusiak a nyitott tűz körül üldögélnek, hallgatják a szél sivítását.

Egy öregember halk, mormogó imába kezd: kezében pillanatnyi szünet nélkül forog az imamalom. Lassan egyre többen csatlakoznak az imához; még a kisgyerekek is abbahagyják a játékot. Odakinn, a hegyek hágóin versenyt üvöltenek a démonok a széllel.

A Varázsló Válaszol

Ezen az estén különösen ünnepélyes minden. Varázslóláma érkezett a faluba, hogy "elrabolja" az elmúlt éjszaka elhalálozott legény nyelvét. A halott nyelve szerencsét hoz. Akinek ilyen nyelve van, nyugodtan átkelhet a legfélelmetesebb hágókon is; a démonok riadtan menekülnek előle.

A halott nyelvét csak meghatározott módon lehet megszerezni. És csak akkor, ha a halott is úgy akarja. Az erőszakkal elvett nyelvnek nincs varázsereje.

A halott fiatal ember. Nem volt semmi baja, amíg el nem kapta a jégeső. Azóta egyfolytában köhögött, és a kolostor lámái sem tudtak segíteni rajta. Most házában fekszik kiterítve. Családjának tagjai magára hagyták; egy másik házban kerestek menedéket. Ugyan ki az, aki szívesen töltené az éjszakát közös fedél alatt egy halottal? Csak a varázsló kapható rá. Akinek annyira szüksége van a halott nyelvére.

A falusiak felkerekednek és körbeállják a házat. Bemenni nem is szabad, és nem is mer senki. Még a különben nagyhangú és hetvenkedő részegesek is mélyen hallgatnak.

Blogarchívum

A varázsló már benn van a házban. Abban a szobában, ahol a halott nyugszik. Sűrű, fojtogató a csend, csak a szél sivítása hallatszik.

állítsd vissza a látványt varázslattal

Aztán egyszerre csak mintha zaj szűrődne ki a lezárt szobából. A varázsló hangosan imádkozik. A falusiak összeteszik a kezüket és vele imádkoznak. Halk kattogással forognak az imamalmok. Egyszerre csak mintha megmozdulna a ház. Az imamalmok szaporábban forognak.

A szobából egyre félelmetesebb hangok áradnak kifelé: dobogás, nyögések, halk jajgatás. Mintha valaki fejével ütné a mennyezetet. Aztán elcsendesedik minden. Az imamalmok forgása lelassul, és mintha még a szél sivítása is abbamaradna. A falusiak bénultan állnak.

visz a víz sodor: Mágia

Az ajtó lassan, nyikorogva kitárul: rogyadozó léptekkel kitántorog rajta az izzadt, piszkos, remegő lábú varázsló. A falusiak hátrálnak, imára kulcsolják a kezüket.

állítsd vissza a látványt varázslattal

A varázsló kivicsorítja a fogát. A fényesen ragyogó hold rávilágít a furcsa, sötét tárgyra, ami ott látható a fogai között. Felélesztette és leharapta!

állítsd vissza a látványt varázslattal

A varázsló táskájába teszi a becses zsákmányt és anélkül, hogy elköszönne tőlük, elindul a közeli hágó felé. Néhány pillanat múlva eltűnik a szemük elől, pedig a hold egyre erősebben világít.

Fantasy Lap - G-Portál

A varázsló már nincs sehol. Talán nem is ő volt, hanem szellemteste, amely erre a különleges alkalomra anyagi formát öltött? A falusiak megforgatják imahengereiket és hazamennek. Jézus Krisztus Tibetben?

állítsd vissza a látványt varázslattal

Kevés ország van a világon, amelyet annyi tévhit, "titok" és misztikum vesz körül, mint Tibetet. A Himalája hegyóriásai közé zárt, a környező világgal kapcsolatokat csak alig-alig tartó óriási ország, s az a kevés számú szemtanú által kiszivárogtatott sok-sok "csoda", amit ez utóbbiak állítólag megéltek, "megtermékenyítően" hatott mindazokra, akik Európa vagy Amerika zaklatott, neurotikus életmódjától elfordulva a misztikában és a természetfelettiben kerestek menedéket.

Szívesen használták és használják ma is Tibetet védjegyként a gyorsan meggazdagodni vágyó és mások hiszékenységére építő "vallásalapítók", akik valamilyen többnyire soha nem létezett tibeti szekta vagy szent követőinek, titkai tudójának vallják magukat. Sokan hirdetik, hogy maga Jézus Krisztus is megfordult Tibetben, s a bon-papoktól tanulta "varázstudományát".

Mi sem egyszerűbb, mint Tibetet tenni meg a "régi tudás" letéteményesének, a tibeti szerzeteseket, a lámákat e titkok tudóinak, akik egészen addig őrzik rejtett tudásukat, amíg az emberiség szellemileg képessé nem válik annak befogadására. Nem egy "próféta" hirdette, hogy tibeti szerzetesek egy valaha létezett, de azóta megsemmisült szuperkultúra őrizői, természetfeletti képességekkel megáldva: le tudják győzni a gravitációt, egyszerre több helyen is képesek megjelenni, a tibeti tél kegyetlen világában állítsd vissza a látványt varázslattal szál lepelbe öltözve sem halnak fagyhalált, hanem éppen ellenkezőleg, a belőlük kiáradó "lelki" meleggel megolvasztják maguk körül a jeget, és fittyet hányva téldémonra, arcukon lágy mosollyal aratnak győzelmet a természet vak erői fölött.

Más "szemtanúktól" pedig arról érkeztek hírek, hogy a lámakolostorokban titokzatos szertartások folynak: emberáldozatok nyomán ömlik a vér; életre kelnek a hullák; telepata lámák állítsd vissza a látványt varázslattal egymásnak, néha több száz kilométernyire lévő kolostorokba agyuk drótnélküli távíróján; démontáncok alkalmával megjelenik a Gonosz, és a szerzeteseket a művelt és civilizált világ elleni támadásra biztatja.

Még szerencse, hogy mindezekről a tibetiek nem tudtak. Élték a maguk világtól elzárt életét és gondosan ügyeltek arra, hogy idegen még véletlenül se tévedhessen határaik mögé.

Legújabb cikkek

Úgy gondolták, Tibet önállóságának egyedüli biztosítéka a tökéletes elzárkózás. A tibeti kultúra megismerése és megismertetése terén óriási szerep jutott nekünk, magyaroknak.

Körösi Csoma Sándor munkássága iskolát teremtett, és arra kötelezte a magyar kutatókat, állítsd vissza a látványt varázslattal folytassák azt a munkát, amelyet a nagy székely-magyar kutató elkezdett. Napjainkban kitárulkozni látszik előttünk Tibet. A megújult kínai politika lehetővé teszi, hogy elzarándokoljunk tibeti földre, a dalai lámák székhelyére, Lhászába, s az eddigieknél is alaposabban megismerkedjünk a lámák "titkaival".

Erőd a varázslat szigetén - Monemvasia, Görögország

S mindezt nem utolsósorban azért is tesszük, hogy a Világ Tetejének összes "rejtélyébe" beavathassuk az olvasót. Sámánvilág Tibetet okkal nevezik a lámák, a szerzetesek országának. Egészen pontos statisztikai adataink nincsenek, de becslések szerint az elmúlt évszázadok során a tibeti férfilakosság több mint fele élt szerzetesként kolostorban. A kolostorok és a szerzetesek gazdasági és politikai szerepe óriási volt.

Mivel az említett elzárkózás következtében csak kevés és ellenőrizhetetlen hír szivárgott ki a Himalája láncai mögül, az európai ember hajlamos volt azt hinni, hogy Tibetben megállt az idő.

Rendszeres olvasók

A Belső-Ázsiával foglalkozó kutató számára azonban egészen más képet mutat az ország. A szakember arra is kíváncsi, hogyan került ember a Világ Tetejére, mikor kelt át a Himaláján, milyen elképzelései voltak a világról és önmagáról.

Rövidke kötetünknek nem lehet témája Tibet benépesülésének a problémája, annyit azonban el kell mondanunk, hogy az elmúlt évezredek során két, alapvetően különböző típusú népesség telepedett meg Tibet földjén.

Ez az élesen elkülönülő, kétféle etnikum egyszersmind kétféle betelepedési irányt is jelöl. Kelet, azaz Kína felől mongolid-sinid csoportok telepedtek meg, elsősorban Kelet-Tibet területén, míg nyugatról India, Afganisztán, Irán tájairól indoeurópai népcsoportok foglalták el Nyugat-Tibetet. Tibet etnikai térképe persze ennél azért jóval tarkább és alighanem sok örömet szerez még az antropológusoknak a Világ Teteje lakóinak tanulmányozása.

A vallástörténet kutatóit régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy milyen lehetett Tibet legősibb vallása. Ha válaszolni akarunk a kérdésre, nem kevés nehézséggel kell megküzdenünk. A legrégibb vallási elképzelésekre ugyanis az évszázadok során rátelepedett két egymástól elütő, az egész hatalmas országra kiterjedő vallási rendszer.

Szerencsére azonban a legősibb elképzelések szívósan ragaszkodtak létükhöz és ügyesen beleépültek e rendszerekbe. A kutató feladata, hogy megkeresse a rejtőzködőt.

Mivel a tibeti lakosság életmódja több-kevesebb eltéréssel ugyanolyan volt, mint Belső-Ázsia népeié - mongoloké, állítsd vissza a látványt varázslattal, turkesztániaké - hiedelemviláguk sem igen lehetett nagyon eltérő azokétól.

  • Látás-helyreállító vitaminok felnőttek számára
  • Fordítás: KerGiz.
  • Milyen látásmódnál teszik a rendőrök
  • Démonok és varázslók Tibetben
  • A Varázsló Válaszol - Sauramud tanácsadórovata a Varázslók Hetilapjából, KerGiz fordításában
  • Talán tudjákmilyen gyakran hozzák összefüggésbe a boszorkányságot a Holddal.

Minden bizonnyal egy animista-sámánista hitvilág követői voltak, amelyben az emberek világa, és az "emberen túli" világ hatalmas erői között a sámánok tartották a kapcsolatot. Ősi tibeti krónikák, amelyek az első tibeti királyok életével foglalkoznak, több helyütt is megőrizték számunkra a réges-régi hitvilág emlékeit.

Egy krónika megemlíti például, hogy egy király temetésekor, amikor a halotti szertartást végezték, megjelent egy varázsló is, aki képes volt arra, hogy dobjára ülve ellátogasson a túlvilágra, s kegyes bánásmódot kérjen a szellemektől az elhalt lelke számára. A bon-pap nem volt rest és dobjára pattant, hogy legyőzze Milarepát. Az ez és állítsd vissza a látványt varázslattal hasonló elemek azt mutatják, hogy az ősi tibeti animizmus-sámánizmus nemigen lehetett más, mint amit Belső-Ázsia nomád népeinél az elmúlt évszázadok során megismerhettünk, hiszen a mongol, burját stb.

Az utóbbi évtizedekben előkerültek maguk a sámánok is. Bár másképp hívják őket lhapa, azaz démonűzőfunkciójukban a nomádok sámánjaival azonosak. Egy európai misszionárius lehetséges-e a rövidlátás teljes gyógyítása egy démonűző szerzetest, akinek az volt a feladata, hogy egy asszony lelkét, amely kiszökött a testéből, visszahozza a földre.

Bár a démonűző szerzetes, azaz láma volt, amit csinált alapvetően elütött attól, ahogy a szerzetesek gyógyítják a betegeket. Nem vált meg szerzetesi öltözékétől, mégis, a belső-ázsiai sámánok gyakorlatát követve izgatószerek - füstölők - segítségével transzba kergette magát. Teste remegni kezdett, szája habzott, vad kiáltások törtek elő a torkából és hatalmas ugrásokkal táncolni kezdett.

Aztán egyszerre csak megmerevedett, és a megidézett védőszellem beszélni kezdett a szájából. Megkérdezte, hogy ki hívta, majd amikor választ kapott rá, hajlandó volt elárulni, hogy mi okozta a nő betegségét és miképpen lehet eltávozott lelkét visszahozni a testébe. Az egyre inkább szaporodó anyag megerősíti azt a hitünket, hogy a sámánizmus, a Világ Tetején is túlélte az állítsd vissza a látványt varázslattal, és bár sámánnak lenni ma aligha lehet túlságosan népszerű feladat Tibetben, minden látás hiánya 7 betű megvan rá, hogy a jövőben talán részletekbe menően is tanulmányozhatjuk e már-már eltűntnek hitt tibeti hitvilágot.

A bon-vallás A Tibettel foglalkozó nyugati szerzők általában bő terjedelmet szentelnek a bonnak, e titokzatos és rejtélyes vallásnak, amely ha lehet, talán még titokzatosabb és rejtélyesebb, mint a lámaizmus. Gyakori az a nézet, hogy az ősi tibeti misztika első letéteményesei a bon-papok voltak: ők adták át tudásukat a lámaista szerzeteseknek.

Lásd még